Γενικά

To παρόν παραθέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας vinegarpan.gr (εφεξής “η ιστοσελίδα”), ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΝ Ζαφειρόπουλος ΙΚΕ, που έχει την έδρα το Πικέρμι, 20χλμ επί της Λ. Μαραθώνος, 19009. Η ΠΑΝ Ζαφειρόπουλος ΙΚΕ ανέπτυξε και διατηρεί την ιστοσελίδα ως υπηρεσία ψυχαγωγίας, ενημέρωσης και επικοινωνίας για τους χρήστες αυτής. Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την εκ μέρους των χρηστών ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερόμενων όρων, οι οποίοι καλύπτουν το σύνολο του περιεχομένου της. Για τους λόγους αυτούς, παρακαλούμε να τους μελετήσετε προσεκτικά και να προχωρήσετε στην χρήση της μόνο εφόσον έχετε πλήρως αντιληφθεί τους παρόντες όρους. Περαιτέρω αν είστε κάτω των 18 ετών ο γονέας/κηδεμόνας σας θα πρέπει να σας τους εξηγήσει και να σας επιτρέψει την χρήση της ιστοσελίδας. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή αν δεν αντιλαμβάνεστε πλήρως το περιεχόμενο αυτών, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Παροχή Πληροφοριών και Ενημέρωσης

Η ΠΑΝ Ζαφειρόπουλος ΙΚΕ καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε το εν γένει περιεχόμενο της ιστοσελίδας (παρουσίαση της εταιρείας και των προϊόντων της) να είναι διαθέσιμο κατά το εφικτό μέτρο και να χαρακτηρίζεται από ορθότητα, σαφήνεια και πληρότητα. Δεν εγγυάται όμως, ούτε ευθύνεται για την ανά πάσα στιγμή και πάντα χρόνο διαθεσιμότητα, καθώς και την απόλυτη αρτιότητα και ορθότητα των στοιχείων αυτών. Ειδικότερα όσον αφορά στους προτεινόμενους συνδυασμούς , αυτοί παρουσιάζονται με την επιφύλαξη για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή από διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή λόγω ανωτέρας βίας. Ειδικότερα όσον αφορά στις πληροφορίες για τα προϊόντα και κάθε εν γένει περιεχόμενο της ιστοσελίδας ενδέχεται κατά καιρούς και κατά την απόλυτη κρίση της ΠΑΝ Ζαφειρόπουλος ΙΚΕ να μεταβάλλονται άνευ προηγούμενης ενημέρωσης και χωρίς να δημιουργείται καμία σχετική υποχρέωση ή ευθύνη της ΠΑΝ Ζαφειρόπουλος ΙΚΕ για τη μεταβολή αυτή. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη της ΠΑΝ Ζαφειρόπουλος ΙΚΕ για μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας ή/και για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη της ιστοσελίδας με αφορμή την μη διαθεσιμότητα αυτής ή/και την χρήση αυτής καθώς ο χρήστης της ιστοσελίδας αναλαμβάνει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση του εκάστοτε περιεχομένου αυτής.

Σύνδεσμοι με ιστοσελίδες τρίτων

Η Ιστοσελίδα πιθανόν να συνδέεται με άλλους δικτυακούς τόπους τρίτων το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των τρίτων προσώπων αυτών. Η ΠΑΝ Ζαφειρόπουλος ΙΚΕ δεν ελέγχει και ως εκ τούτου δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης, το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και την εν γένει πολιτική απορρήτου και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των άλλων ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω συνδέσμων, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των επισκεπτών/χρηστών που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλες ιστοσελίδες ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτές, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητα αυτών, καθόσον τα ανωτέρω ανάγονται στην αποκλειστική σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων. Η ΠΑΝ Ζαφειρόπουλος ΙΚΕ δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά των δικτυακών τόπων τρίτων και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, που διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η χρήση τέτοιων συνδέσεων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Η ΠΑΝ Ζαφειρόπουλος ΙΚΕ έχει την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να διακόπτει οποτεδήποτε τους ειδικούς συνδέσμους με οποιουσδήποτε άλλους διαδικτυακούς τόπους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Εμπορικά Σήματα

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας (πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, λογότυπο κλπ.) αποτελεί ιδιοκτησία της ΠΑΝ Ζαφειρόπουλος ΙΚΕ ή του εκάστοτε δικαιούχου αυτού, η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της κείμενης και εκάστοτε ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Συνεπώς τα πάσης φύσεως δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στην ιστοσελίδα, ανήκουν στους κατά το νόμο ιδιοκτήτες τους και προστατεύονται σχετικώς κατά τα ανωτέρω.

Οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά τα δεδομένα και τις πληροφορίες  που περιέχονται στην ιστοσελίδα, απαγορεύεται. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση των δεδομένων ή/και των πληροφοριών αυτών, ιδίως δε αν αποσκοπεί στο κέρδος, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, εν όλω ή εν μέρει, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς απαγορεύεται. Μπορεί να επιτραπεί μόνον κατόπιν ρητής γραπτής συναίνεσης της ΠΑΝ Ζαφειρόπουλος ΙΚΕ ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των δικαιωμάτων αυτών.

Λειτουργία της Ιστοσελίδας

Το διαδίκτυο δεν αποτελεί ένα ασφαλές περιβάλλον και η ΠΑΝ Ζαφειρόπουλος ΙΚΕ δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς, ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.

Επικοινωνία

Κάθε επικοινωνία με τη ΠΑΝ Ζαφειρόπουλος ΙΚΕ και/ή κάθε εν γένει υλικό που διαβιβάζει ο επισκέπτης/χρήστης στην Ιστοσελίδα μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) ή με άλλο τρόπο, όπως ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις, ιδέες, γραφικά κλπ., δεν θα θεωρείται ότι συνιστά εμπιστευτική πληροφορία ή ιδιοκτησία του αποστολέα, εντούτοις, όσα τυχόν προσωπικά στοιχεία λαμβάνει η ΠΑΝ Ζαφειρόπουλος ΙΚΕ δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση όταν αποστέλλετε ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), επικοινωνείτε με την ΠΑΝ Ζαφειρόπουλος ΙΚΕ με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως εκ τούτου αποδέχεστε το δικαίωμα της ΠΑΝ Ζαφειρόπουλος ΙΚΕ κατ’ αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο. Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.

Συμπεριφορά Χρηστών

Οι χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού και του Ενωσιακού Δικαίου που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Οι χρήστες της ιστοσελίδας ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην ιστοσελίδα, αναγόμενη στην εκ μέρους τους κακή ή αθέμιτη χρήση της αυτής και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία η ΠΑΝ Ζαφειρόπουλος ΙΚΕ εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει πλήρως τη ΠΑΝ Ζαφειρόπουλος ΙΚΕ εκ του λόγου αυτού.

Τροποποίηση Όρων Χρήσης

Η ΠΑΝ Ζαφειρόπουλος ΙΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών και κατά την απόλυτο κρίση της, μονομερώς,  τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής, ενώ οι χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας θα τεκμαίρεται ότι έχουν λάβει σχετική γνώση και έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η ΠΑΝ Ζαφειρόπουλος ΙΚΕ, ως ελεγκτής των δεδομένων που περιέχονται στην ιστοσελίδα ενημερώνει τους επισκέπτες καθώς και τους χρήστες αυτής, ότι, η επεξεργασία των παρεχόμενων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα γίνεται εγγράφως, με ηλεκτρονικά ή τηλεπικοινωνιακά μέσα, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι αιτούμενες από τους ίδιους υπηρεσίες.
Τα στοιχεία των χρηστών που αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα ή μέσω αυτής στην ιστοσελίδα, δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία οι επισκέπτες ή/και οι χρήστες της ιστοσελίδας δεν υποχρεούνται να χορηγούν ή να αποστέλλουν τα προσωπικά δεδομένα τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν τα χορηγούν, ενδέχεται να εμποδίζεται η παροχή της αιτούμενης από τους ίδιους υπηρεσίας.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας δεν θα διαδοθούν ούτε και θα αποκαλυφθούν σε τρίτους. Ενδέχεται όμως να γνωστοποιηθούν στους συνεργάτες ή στους υπαλλήλους, που χρησιμοποιούνται από αυτόν που πράττει τον έλεγχο των δεδομένων της ιστοσελίδας και στους οποίους αυτός έχει αναθέσει την παροχή υπηρεσιών του, καθώς επίσης και σε υπαλλήλους δεδομένων και διαχειριστές, στους οποίους ο ελεγκτής επεξεργασίας έχει παραδώσει ενημερωμένη λίστα των δεδομένων της ιστοσελίδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι χρήστες της ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να ελέγχουν τα προσωπικά δεδομένα τους, οποτεδήποτε το επιθυμήσουν και να αιτηθούν τη διόρθωση, την ανανέωση, ή/και τη διαγραφή τους, καθώς και να ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται από τις οικείες νομοθετικές διατάξεις (βλ. ν.2472/1997), κατόπιν εγγράφου αιτήματός τους προς το διαχειριστή της ιστοσελίδας (πλήρη στοιχεία).
Σε κάθε περίπτωση η  χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από την ιστοσελίδα συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των ανωτέρω αναλυτικά αναφερομένων όρων και προϋποθέσεων.

Αποζημίωση

Με την παρούσα συμφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του δικτυακού τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική, απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του χρήστη, ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει τον δικτυακό τόπο και κατά συνέπεια την ΠΑΝ Ζαφειρόπουλος ΙΚΕ στην περίπτωση που αυτή υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί Όροι

Οι χρήστες της ιστοσελίδας συμφωνούν αυτόματα ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και της ιστοσελίδας και κατά συνέπεια της ΠΑΝ Ζαφειρόπουλος ΙΚΕ. Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση της ιστοσελίδας ή με τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής, θα γίνεται κατ’ αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, οι διαφωνίες και σχετικά θέματα θα επιλύονται στα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.